Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: Pegaton Studio Kft.
Székhely: 2700 Cegléd, Lajos utca 9.
Adószám: 14904206-1-13
Weboldal megnevezése, címe: http://pegaton.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://pegaton.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév: Pegaton Studio Kft.
Székhely: 2700 Cegléd, Lajos utca 9.
Levelezési cím: 2700 Cegléd, Lajos utca 9.
E-mail: info @ pegatonstudio.hu
Telefon: +36 70 200-7379

Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév (cég esetén) Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Tárhely szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Tárhely rendelés

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév (cég esetén) Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

Domain szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Domain rendelés (természetes személyek esetén)

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Személyi ig. szám .hu-s domain esetén a regisztrációhoz szükséges adat.
Rendelt domain adatai A domain azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

Domain rendelés (nem természetes személyek, pl. cégek esetén)

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Székhely Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám .hu-s domain esetén a regisztrációhoz szükséges adat.
Rendelt domain adatai A domain azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Domain átregisztációs dokumentum (természetes személyek esetén)

Megjegyzés: .hu-s domain átregisztrálásakor minden esetben átregisztrációs dokumentum kitöltése szükséges, az ezen megadott adatokat célja kizárólag a domain átregisztrálása.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név .hu-s domain átregisztrálása.
Személyi ig. szám. .hu-s domain átregisztrálása.
Cím .hu-s domain átregisztrálása.
E-mail .hu-s domain átregisztrálása.
Telefon .hu-s domain átregisztrálása.
Átkért domainek adatai .hu-s domain átregisztrálása.
Aláírás Átregisztrációs dokumentum hitelesítése.
Két tanú adatai:

név, lakcím és aláírás

A magyar domainregisztrációs szabályzat alapján

annak tanúsítása, hogy a domain leendő tulajdonosának államporgársága magyar, illetve EU tagországbeli.

Domain átregisztrációs dokumentum
(nem természetes személyek, pl. cégek esetén)

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név .hu-s domain átregisztrálása.
Cégnév .hu-s domain átregisztrálása.
Adószám .hu-s domain átregisztrálása.
Cégjegyzékszám .hu-s domain átregisztrálása.
Székhely .hu-s domain átregisztrálása.
E-mail .hu-s domain átregisztrálása.
Telefon .hu-s domain átregisztrálása.
Átkért domainek adatai .hu-s domain átregisztrálása.
Cégszerű aláírás Átregisztrációs dokumentum hitelesítése.
Cégbírósági végzés

és aláírási címpéldány

A magyar domainregisztrációs szabályzat alapján

az átregisztrációs kérés hitelesítéséhez szükséges.

Domain átadási-átvételi nyilatkozat (természetes személyek esetén)

Megjegyzés: .hu-s domain tulajdonos váltásakor átadási nyilatkozat kitöltése szükséges,

az ezen megadott adatokat célja kizárólag a domain tulajdonosának módosítása.

A dokumentum az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által előírt adatokra terjed ki, amelyet az ISZT felé továbbítunk azzal a konkrét céllal, hogy a domain(ek) tulajdonjogának átadása megtörténhessen. A dokumentumon szereplő adatokat nem tároljuk, és semmilyen más célra nem használjuk fel.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Átadó neve .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átadó születési helye .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átadó születési ideje .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átadó anyja neve .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átadó szem. ig. száma .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átadó lakcíme .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átvevő neve .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átvevő születési helye .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átvevő születési ideje .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átvevő anyja neve .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átvevő szem. ig. száma .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átvevő lakcíme .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átadott domain(ek) A domain(ek) azonosítása.
Átadó aláírása Átadási dokumentum hitelesítése.
Átvevő aláírása Átadási dokumentum hitelesítése.
2 tanú adatai:

Név, Születési hely, idő

Lakcím, Szem. ig. szám

Aláírás

Átadási dokumentum hitelesítése.

Domain átadási-átvételi nyilatkozat
(nem természetes személyek, pl. cégek esetén)

Megjegyzés: .hu-s domain tulajdonos váltásakor átadási nyilatkozat kitöltése szükséges,

az ezen megadott adatokat célja kizárólag a domain tulajdonosának módosítása.

A dokumentum az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által előírt adatokra terjed ki, amelyet az ISZT felé továbbítunk azzal a konkrét céllal, hogy a domain(ek) tulajdonjogának átadása megtörténhessen. A dokumentumon szereplő adatokat nem tároljuk, és semmilyen más célra nem használjuk fel.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Átadó cég neve .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átadó cég adószáma .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átadó cég székhelye .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átvevő cég neve .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átvevő cég adószáma .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átvevő cég székhelye .hu-s domain tulajdonjogának átadása.
Átadott domain(ek) A domain(ek) azonosítása.
Átadó cégszerű aláírása Átadási dokumentum hitelesítése.
Átvevő cégszerű aláírása Átadási dokumentum hitelesítése.
Átadó cég cégbírósági végzése és aláírási címpéldánya A magyar domainregisztrációs szabályzat alapján

az átadási kérés hitelesítéséhez szükséges.

Átvevő cég cégbírósági végzése és aláírási címpéldánya A magyar domainregisztrációs szabályzat alapján

az átadási kérés hitelesítéséhez szükséges.

2 tanú adatai:

Név, Születési hely, idő

Lakcím, Szem. ig. szám

Aláírás

Átadási dokumentum hitelesítése.

Domain szolgáltatások esetén a felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Domain adattovábbítás, adatfeldolgozás

A domain regisztrációs tevékenység során Szolgáltató a domain regisztrációjának céljából a domain igénylők alábbi adatait továbbítja a domain végződéstől függően az alábbi nyilvántartó szervezeteknek:

.hu domain vagy .hu második szintű közdomain:

Domain nyilvántartó: Internet Szolgáltatók Tanácsa
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Domain regisztrációs szabályzat: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html Adatkezelési szabályzat: http://www.domain.hu/domain/egyeb/adatkezelesi-szab.pdf Továbbított adatok: Előfizető teljes neve, személyi ig. szám, telefonszám, postázási adatok
Whois információ: a www.domain.hu címen nem magánszemély igénylő esetén a név, postázási adat és telefonszám lekérdezhető, magánszemély igénylő adata nem

.eu domain:

Domain nyilvántartó: VZW European Registry For Internet Domains („EURid”)
Cím: Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgium
Domain regisztrációs irányelv: https://eurid.eu/d/93749/Registration_Policy_HU.pdf Általános feltételek: https://eurid.eu/d/2808/Terms_and_Conditions_HU.pdf Whois irányelv: https://eurid.eu/d/22394/whois_policy_hu.pdf https://eurid.eu/en/about-us/document-repository/ Adatvédelmi irányelv: https://eurid.eu/hu/other-information/adatvedelmi-iranyelvek/ Továbbított adatok: Előfizető teljes neve, email cím, telefonszám, postázási adatok
Whois információ: a www.eurid.eu címen nem magánszemély igénylő esetén a név, ország, város és email cím lekérdezhető, magánszemély esetén az email cím

.com, .net, .org, .info, .biz domain:

Domain regisztrátor #1: Netearth One Inc. Cím: Suite 5, 7th Floor, 5 Greenwich View Place, London, E14 9NN, United Kingdom.
Regisztrációs feltételek: https://www.netearthone.com/support/legal.php Adatvédelmi irányelv: https://www.netearthone.com/support/privacy.php Domain nyilvántartó: Internet Corporation For Assigned Names and Numbers („ICAN)
Cím: 12025 Waterfront Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094-2536, USA
Regisztrációs irányelvek: https://www.icann.org/resources/pages/agreements-en Whois információ: az igénylő neve, postázási adata, telefonszáma és email címe lekérdezhető Domain regisztrátor #2: Internet Domain Service BS Corp. Cím: Internet Domain Service BS Corp., Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, New Providence, The Bahamas, P.O. Box SS-19084
Regisztrációs feltételek: https://internetbs.net/en/domain-name-registrations/termsandconditions.html Domain nyilvántartó: Internet Corporation For Assigned Names and Numbers („ICAN
Cím: 12025 Waterfront Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094-2536, USA
Regisztrációs irányelvek: https://www.icann.org/resources/pages/agreements-en Whois információ: az igénylő neve, postázási adata, telefonszáma és email címe lekérdezhető

Kapcsolatfelvételi / árajánlatkérő űrlap

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel, árajánlat adása.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal kapcsolatfelvételi / árajánlatkérő űrlapját kitöltő látogatók.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Kapcsolattartás, árajánlat adás.
E-mail Kapcsolattartás, árajánlat adás.
Telefon Kapcsolattartás, árajánlat adás.
Üzenet / igény leírása Kapcsolattartás, árajánlat adás.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Honlapkészítés, webfejlesztés, tartalomkezelés

Az adatkezelés célja honlapkészítési, webfejlesztési, illetve a honlapon szereplő tartalom módosításával kapcsolatos feladatok elvégzése, továbbá az ezzel kapcsolatos árajánlat adás, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató partnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév (cég esetén) Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Igény ismertetése Honlapkészítési, webfejlesztési kérés elvégzése.
Küldött anyagok

bemutatkozó szövegek, szolgáltatások leírása, termékadatok, képek, videók, stb.

Honlapkészítési, webfejlesztési kérés elvégzése.

A honlapkészítési és webfejlesztési szolgáltatásainkat igénylő ügyfeleink kapcsolattartási adatainak megadása két módon történhet:

 1. Maga az ügyfél adja meg az ügyfélkapunkon történő regisztrációjával. Ebben az esetben a felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
 2. Más módon, pl. személyes tárgyalás során szóban adja meg a kapcsolattartási adatait. Ebben az esetben a felhasználó adatkezelési hozzájárulását a megállapodás kiegészítéseként kitöltött adatkezelési nyilatkozat aláírásával teheti meg.A kapcsolatfelvételi adatok tárolási módja ebben az esetben is elektronikus.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

A honlap kialakításához szükséges szövegek, képek és egyéb multimédiás anyagok eljuttatása nem a honlapunkon keresztül, hanem az ügyfél által preferált módon történik, ami lehet többek közt e-mail, Google Drive megosztás, DropBox megosztás, különböző nagy csatolmányok küldésére kialakított rendszerek (Pl. WeTransfer, Mammutmail), személyes átadás, stb.

Fontos megjegyezni, hogy a honlap szánt anyagok beépítésekor adatfeldolgozó szerepet töltünk be, az adott honlapon közzétett tartalomért a honlap tulajdonosa (adatkezelő) felel.

Amennyiben ezek a tartalmak (szövegek, képek, videók, stb.) személyes adatokat tartalmaznak, úgy azok jogszerű felhasználhatósága, az, hogy az adatok a honlapon közzé tehetők, és a szükséges engedélyek a honlap tulajdonosának felelősségi körébe tartozik.

Adatfeldolgozóként a küldött és közzétételre szánt anyagok honlapon történő szakszerű megjelenítés az adatfeldolgozás célja.

Online marketing szolgáltatások

Az adatkezelés célja online marketing kampányok beállítása, menedzselése.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató partnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, illetve a hirdetési fiókjában a fiókhozzáférések kezelésénél.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, hirdetési fiók beállítása.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, hirdetési fiók beállítása.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, hirdetési fiók beállítása.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás, hirdetési fiók beállítása.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás, hirdetési fiók beállítása.
Adószám Hirdetési fiók beállítása.
Számlázási adatok Hirdetési fiók beállítása.

Az online marketing szolgáltatásainkat igénylő ügyfeleink kapcsolattartási adatainak megadása két módon történhet:

 1. Maga az ügyfél adja meg az ügyfélkapunkon történő regisztrációjával. Ebben az esetben a felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
 2. Más módon, pl. személyes tárgyalás során szóban adja meg a kapcsolattartási adatait. Ebben az esetben a felhasználó adatkezelési hozzájárulását a megállapodás kiegészítéseként kitöltött adatkezelési nyilatkozat aláírásával teheti meg.A kapcsolatfelvételi adatok tárolási módja ebben az esetben is elektronikus.

Ügyfelünk adatkezelési hozzájárulását a hirdetési fiókjában szereplő adatok elérésére a hirdetéskezelői fiókunkkal való összekapcsolás engedélyezésekor teheti meg a kifejezetten erre szolgáló gombra kattintva, és ugyanitt vonhatja vissza.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító A vevő azonosítása.
Számlaadatok A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az igénybe vett adatfeldolgozó: Pegaton Studio Kft.
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. Google Analytics alkalmazása: A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy

kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató

Név / cégnév: Pegaton Studio Kft.
Székhely: 2700 Cegléd, Lajos utca 9.
Telefon: +36 70 200-7379
E-mail: info @ pegatonstudio.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Rendszergazdai szolgáltatások:
Cégnév: AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48.
Telefon: +36 1 445 0509
E-mail: abplusz@abplusz.hu

Domain regisztrációs partnerünk:
Cégnév: WebHostIcon Kft.
Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.
Telefon: +36 30 598 7210
E-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A helyesbítéshez való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A törléshez való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A zároláshoz való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A tiltakozáshoz való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.